Warunki gwarancji

Na sprzęt udzielamy 24 miesięcznej gwarancji.

Po upływie okresu gwarancyjnego zapewniamy serwis pogwarancyjny.

Gwarancja nie obejmuje reklamacji z tytułu:

  1. Dewastacji urządzeń i kradzieży elementów.
  2. Przebarwień stali, zniszczenia powierzchni stali z powodu użycia niewłaściwych środków czyszczących.
  3. Przebarwień stali z powodu nie usunięcia ptasich odchodów.
  4. Zniszczenia i zużycia elementów z tworzyw sztucznych, gumy oraz nalepek.
  5. Użytkowania niezgodnego z przeznaczeniem urządzeń.

Warunkiem otrzymania gwarancji jest zabetonowanie urządzenia zgodnie z instrukcją fundamentowania.

Właściciel urządzeń zobowiązany jest do przeglądów okresowych (co 2 miesiące) i rocznych przeglądów głównych (zleconych odpłatnie wytwórcy lub firmie upoważnionej przez wytwórcę) – warunek utrzymania gwarancji.

Reklamacje zgłaszać należy na adres firmy podając nazwę urządzenia, rok produkcji, datę i numer faktury zakupu, z załączonymi zdjęciami uszkodzeń.

Reklamacja zostanie rozpatrzona niezwłocznie, a naprawa będzie dokonana w ciągu 14 dni roboczych, a bardziej skomplikowane do 30 dni roboczych.

Gwarancja zostanie przedłużona o czas naprawy.